Ankara İş Hukuku Avukatı

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Cihan Hukuk Bürosu Ankara’da özellikle iş hukukunun alanına giren, işçi, işveren anlaşmazlıkları konusunda uzman bir avukattır. Ankara iş hukuku avukatı aranırken öncelikle avukatın bu konudaki bilgi ve tecrübelerine bakılması yararlı olacaktır. Aslında diplomalarda ve mevzuatta böyle bir ayrım olmamasına karşın, uygulamada bazı avukatlar belirli alanlardaki davalara daha çok bakmaktadırlar. Bu bağlamda, hem işçiler hem de işverenler açısından, iş hukukuna ilişkin haklarının bilinmesinde yarar bulunmaktadır. Bunun için de Ankara iş hukuku avukatı aramaktadırlar. Özellikle her iki taraf için de kıdem tazminatı konusuna değinmek istiyoruz.

Kıdem Tazminatı Şartları 

Kıdemi 1 yıldan az olan işçi kıdem almaya hak kazanamaz. Kıdem tazminatı, çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir. İşçinin o iş yerinde kesintisiz ve sigortalı olarak çalışmış olması kıdem tazminatının en önemli koşullarındandır.  

Yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14′ üncü maddesine göre, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlar aşağıdaki hallerde işverenlerinden kıdem tazminatı alabilir. Bu halleri şöyle sıralayabiliriz:

  • İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkartması
  • İşçinin haklı bir sebeple işi bırakması
  • Erkek çalışanların askerlik için işi bırakması
  • Emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması
  • Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla işçinin işi bırakması
  • Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde işi bırakması
  • İşçinin ölmesi

İş hukuku davalarında yaşanan en önemli sorun; işçinin iş akdini feshinin haklı nedenle olup olmadığının belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. Bu bağlamda; işçilerin iş sözleşmelerini feshetmeden önce, bir ankara iş hukuku avukatı ‘na başvurarak bilgi almaları ileride kendileri için çok büyük yararlar sağlayacaktır.  

  • İşçinin iş akdini haklı nedenle derhal feshi.

İşçi tarafından, iş akdi haklı nedenle feshedildiğinde; işverenin, işçinin ücreti ve Kanun ile sözleşmeden kaynaklanan tüm alacaklarını tam olarak ödemesi gerekmektedir. Ödeme olmaması halinde işçi, arabulucu veya dava yoluna başvurabilir. 

İşçinin iş akdini haklı nedenle derhal feshi, 4857 sayılı İş Kanununun 24.maddesi ile düzenlenmiştir. Yazılı madde hükümleri ; “sağlık sebepleri, Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve zorlayıcı sebepler“ başlığı altında tahdidi olarak sıralanmıştır. 

SAĞLIK SEBEPLERİ İLE DERHAL FESİH HAKKI OLUŞACAK HALLER;

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli oluşturursa,

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa,

AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ;

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

ZORLAYICI SEBEPLER:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Yukarıdaki hallerin varlığı halinde işçi, bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkına sahiptir.

  • İşverenin iş akdini haklı nedenle fesih hakkı 

İşveren şu durumlardaki fesihlerinde, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. 

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Ankara iş hukuku avukatı