Adalet Bakanlığının Arabuluculuk Görüşmelerine Davet Yazısı Örneği

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

Sayın ……………………………….

( adres ……………………………………………………….. )

Konu                     : Arabuluculuk görüşmelerine ilişkin davet yazısıdır.

(A) veya ………………….. vekili Avukat……………………. aracılığıyla arabuluculuk büromuza başvuruda bulunmuş ve aşağıda belirtilen olay kapsamında, konunun öncelikle; dostane bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi talebini tarafımıza iletmiştir.

                (A) veya Avukat ……………….. , ……………………. adına kurumumuza iletmiş olduğu arabuluculuğa konu olay uyarınca;

‘’… olayın kısaca özeti yazılacak … ve tartışma konusu tek taraflı değerlendirmeler, yani haklı haksız doğru yanlış kanaati uyandıracak uslup kullanılmadan …”

Bildirmişlerdir .

Uyuşmazlıkların hukuka, yargıya, mahkemelere, icra dairelerine  intikal etmeden veya etmiş olsa bile yargılama aşamasında arabuluculukla çözümü, her iki taraf açısından daha az masraflı, daha ucuz (dava-mahkeme masrafları, faizler, avukatlık ücretleri vs. giderleri ödemek zorunda kalmadan), daha kısa sürede ve tarafların menfaatlerine uygun alternatif çözümler ve sonuçlar yaratır. Arabuluculuk görüşmeleri oluşan kırgınlıkları giderir.

Arabuluculuk hizmet veren ……………………….. ise; tarafsız ve bağımsız, ahlaki değerlere bağlı, doğruluk ve dürüstlük ilkesinden ödün vermeyen, gizlilik prensibi dahilinde hareket eden, karşılıklı saygıya dayalı ve sorumluluğunun bilincinde bir çalışma anlayışını benimseyen hiç çekinmeden başvurabileceğiniz uzman bir kurumdur. ………….. tarafından verilen arabuluculuk hizmeti tarafsız ve güvenilir, yüksek etik standartlarına ve davranış kurallarına bağlı, özel iletişim becerisine ve tekniklerine sahip, müzakere sürecini yönetme konusunda başarılı ve tecrübeli isimlerden oluşan her biri; kendi alanında uzman, arabulucu tarafından verilmektedir.

Bu yazımızın tebliğini müteakip 1 ay (30 gün) içerisinde aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak telefonla ya da yazılı olarak, arabuluculuk görüşmeleri hakkındaki davetimize cevap vermenizi bekliyoruz.

Yazımıza olumlu cevap vermeniz halinde; büromuz sizinle irtibatını sağlayacaktır.  

Arabuluculuk davetine olumlu cevap vermeniz halinde; hak ve alacaklarınıza daha kısa sürede, daha az masraflı, menfaatlerinize uygun olarak dava yoluna başvurmaksızın kavuşmanız için (A) veya ………………….. vekili Avukat …………………….. görüşme yapmaya hazır olduklarını tarafımıza bildirmişlerdir. Saygılarımızla.

                                                                                                                ………………………………….

                                                                                                                               …………………….

                                                                                                                              Avukat/Arabulucu

İletişim Bilgileri    :

Adres                                       :

Telefon                                   :

Mail                                          :

Adalet Bakanlığının İhtiyari Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi Örneği

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

TARAF 1 :
(Ad, soyad, TC Kimlik no. [/ticaretsicil no.] ve adres)

TARAF 2 :
(Ad, soyad, TC Kimlik no. [/ticaretsicil no.] ve adres)

ARABULUCU :
(Ad, soyad, arabuluculuk sicil no. ve adres)

İşbu sözleşme arabulucu __________ (“Arabulucu”) tarafından taraf 1 ve  taraf 2 (“Taraflar”)’ye verilecek arabuluculuk hizmetine ilişkin olup karşılıklı hak ve yükümlülükleri kapsar.
Arabulucu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arabuluculuk sözleşmesine göre arabuluculuk faaliyetini yürütmeyi; taraflar da onun ücret ve masraflarını ödemeyi kabul eder. 
Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.
Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirecektir.
Arabulucu, kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan gizlilik yükümlülüğüne uyar. Arabulucu taraflardan birinin  arabuluculuk faaliyetinden önce veya arabuluculuk faaliyeti sırasında gizli bir bilgi paylaşması halinde;  bu bilgiyi paylaşan tarafın rızası olmaksızın kanunun gerektirdiği haller dışında herhangi bir taraf veya kişi ile paylaşmayacaktır.
(taraflar arabuluculuk ücretini ve masrafını eşit olarak ödenmesinden başka bir usuldekararlaştırabilecekleri için bu sözleşmede nasıl bir usul belirlenmişse onun yazılması gerekir)

Tarafların arabulucunun ücret ve masrafının nasıl ödeneceği ve avans talebine dair hangi usulü tayin ettiklerinin belirtilmesine dair bir fıkra girilmesi gereklidir.
Arabulucuya, yukarıda sözü edilen arabuluculuk hizmeti nedeniyle _ Lira + KDV arabuluculuk ücreti / _ Lira + KDV saat ücreti ödenecektir.Arabuluculuk ücreti, masraf ya da avansı arabulucunun _ bankasındaki TR _____ IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır. Avans olarak alınan _ Lira + KDV, ödenecek olan arabuluculuk ücretinden mahsup edilecektir. Ücret ve masraflar çıktıktan sonra avanstan arta kalan meblağ tarafların bankası TR__________________ ve bankası TR_____________ IBAN numaralı hesaplarına yatırılır.
Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin sonunda, ödeme karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleyerek taraflara verecektir.
Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücret gerektirmez. Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarca anlaşmaya varılması halinde arabulucu anlaşma belgesinin hazırlanmasına yardım edebilir. İş bu anlaşma belgesinin imza edilmesini takiben arabuluculuk faaliyeti sona erer.
Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapamaz veya belirli kişileri tavsiye edemez ya da bu tip faaliyetler için herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.
Arabulucu tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması, taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun Arabulucu tarafından tespit edilmesi, taraflardan birinin karşı tarafa veya Arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi, taraflardan birinin ölümü ya da iflâsı veya tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi hallerinde ücretin tamamına hak kazanır. Ayrıca, arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığı veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince uzlaşma kapsamına girmeyen bir suç ile ilgili olduğunun tespit edilmesi ya da kanunen arabuluculuk faaliyetinin devam ettirilmesine dair başkaca engel bir hususun ortaya çıkmasından ötürü ve dearabuluculuk faaliyetinin sona erdirilirmesi ile sonradan ortaya çıkan bu durumlarla ilgili olarak arabulucunun herhangi bir kusurunun olmaması halinde arabulucu, belirlenen ücretin tamamına hak kazanır. Keza arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntemlerle uyuşmazlık sona ermesi halinde de, arabulucu belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması durumunda ise arabulucu her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanır. Bu halde yeni uyuşmazlık konuları için arabuluculuk ücreti, arabulucu ve taraflarca ayrıca belirlenir.
Taraflar işbu sözleşmede yazılı adreslerini tebliğe elverişli adres olarak beyan ederler. Yazılı olarak adres değişikliği bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

İşbu arabulucu sözleşmesi üç sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir. __/__/__

_____ _____
Taraf 1 Taraf 2
(Ad, soyad, imza) (Ad, soyad, imza)

Adalet Bakanlığının arabuluculuk anlaşma tutanağı örneği

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ

Taraf                          :[Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.]

Vekili                         : [Ad soyad ve baro sicil no.]

Taraf                          :[Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.]

Vekili                         :[Ad soyad ve baro sicil no.]Uyuşmazlık Konusu      :İşçi ile işveren arasındaki işçilik alacaklarından doğan ihtilaf [Uyuşmazlık konusu ayrıntılı olarak belirtilecektir]

Anlaşma Tarihi         :

Anlaşma Şartları       : Tarafların Arabulucu _____’in yardımıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca anlaşmaya varmaları üzerine işbu anlaşma belgesi hazırlanmıştır.

Taraflar arabulucu huzurunda aralarındaki uyuşmazlığın çözümü konusunda özgür iradeleriyle aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır: (Bu kısma açıklamalar yazılır)

1. ___________

2. ___________

Taraflar işbu belgenin konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak yukarıda belirtilen hak ve yükümlülükler dışında başkaca hak ve yükümlülükleri olmadığını beyan ve karşılıklı olarak birbirlerini ibra eder.

Taraflar, arabulucunun ücret ve masraflarının [eşit şekilde] / [şu şekilde paylaştırılması] konusunda anlaşmışlardır.

İşbu belge iki sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

________________________              _______________________

(Ad, soyad ve imza)                                         (Ad, soyad ve imza)

Taraf                                                             Taraf

_______________________

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: __

Arabuluculuk Faaliyetinin Başlamasına İlişkin

ilk oturum tutanağı

Aşağıda ad ve unvanları yazılı taraflar  6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince yürütülen arabuluculuk sürecine ilişkin bilgilendirilmişler ve aralarındaki __________ konusundaki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla görüşmelere tarafların birlikte katılımıyla __/__/__ tarihinde saat …:…’da başlanmıştır.

İşbu belge üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

________________________              _______________________

(Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza) (Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza)

Taraf                                                              Taraf

_______________________

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: __

[Arabuluculuk faaliyetine dava açıldıktan sonra başlanmışsa, işbu belge dört nüsha düzenlenir ve bir kopyası mahkemeye verilir.]

Bu Tutanak eğer dava açılmadan yapılmışsa üç (3) nüsha olarak düzenlenir; taraflarda ve arabulucunun kendisinde kalır. Eğer dava açıldıktan sonra arabuluculuk yapılmışsa dört (4) nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası da mahkemeye verilir.  

Son Oturum Tutanağı

(ihtiyari arabuluculuk)

Aşağıda ad ve unvanları yazılı taraflar arasında ________________ uyuşmazlık konusunda, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince yürütülen arabuluculuk süreci, iş bu kanunun 17. Maddesi çerçevesince saat …’da anlaşmayla /anlaşmazlıkla sona erdi. [Taraflar arasında __/__/__ tarihli bir anlaşma belgesi düzenlendi.]

İşbu belge dört nüsha olarak düzenlenmiştir.

________________________              _______________________

(Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza)                  (Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza)

Taraf                                                             Taraf

_______________________

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: __

[İşbu belgenin bir kopyası Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi’ne gönderilir.]