İş kazası avukatı Ankara

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

iş kazası avukatı ankara kavramı, internette en çok aranan kavramlardandır. Bunun temel nedenlerinden biri de, ülkemiz gibi iş sağlığı ve güvenliği bilincinin işveren ve işçilere tam olarak yerleşmemiş ülkelerde sıkça yaşanan iş kazalarıdır. 

Kaza kavramı; vücut bütünlüğünü bozan, dışarıdan gelen ve ani nitelikli istenilmeyen bir olayın hukukumuzda dar anlamda kaza olarak nitelendirildiğini söyleyebiliriz. 

iş kazası kavramını ise Sosyal Sigortalar Kanunu ve iş hukuku anlamında iki şekilde anlatmamız gerekmektedir.

Sosyal Sigortalar anlamında iş kazası ; 

Mevzuatımızda iş kazasının kavramının yerleşik olan bir tanımı bulunmamaktadır. En kapsamlı şekilde iş kazası, sigortalıyı işveren otoritesi altında bulunduğu sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan gelen bir etkiyle bedensel yada ruhsal zarara uğratan olaydır. Yasal olarak belirli bir tanımı olmasa da gerçekleşen iş kazalarının hangi durumlarda Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olacağı anılan kanunda düzenlenmiştir. Söz konusu kanun hükmüne göre sigortalıyı zarara uğratan olayın, işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, çocuğa süt vermek için ayrılan zamanlarda veya işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeler esnasında gerçekleşmesi halinde bir iş kazasının meydana geldiği kabul edilir.

Sosyal Sigortalar kanunu anlamında iş kazasını unsurları;

Sigortalının işyerinde kazaya uğraması, 

Sigortalının işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla kazaya uğraması,

Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda kazaya uğraması,

Emzikli kadın sigortalının çocuğuna sür vermek için ayrılan zamanlarda kazaya uğraması,

Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında kazaya uğraması,

Zarar görenin sigortalı olması, 

Uygun illiyet bağını varlığı,

İş kazası sonrasında sigortadan yardım alabilmek için olayın kuruma bildirilmesi gerekmektedir. İşverenler ise her halükarda haberdar oldukları iş kazalarını hemen yada en geç 2 gün içinde o yerin emniyet güçlerine ve kuruma bildirmekle yükümlüdürler. İşveren eğer bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmezse kurumun uğrayacağı zarar işverence karşılanır. Diğer yandan işveren sigortalıya, kurumca işe el konulana kadar sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür (SSK. 15/1).

iş kazası avukatı ankara

iş hukuku anlamında iş kazası;

Mevcut olan düzenlemelerle işverene yüklenen ödevlerin gerektiği gibi yerine getirilmemesinden doğan kaza, bireysel iş hukuku anlamında iş kazasını oluşturur ve işverenin işçiye karşı sorumluluğu gündeme gelir. Bununla birlikte iş hukuku anlamındaki her iş kazası Sosyal Sigortalar Kanunu anlamında iş kazası sayılır. 

iş hukuku anlamında iş kazasının unsurları;

Dıştan gelen istenilmeyen bir olayın varlığı

Kaza ile işverence yürütülen iş arasındaki illiyet bağı

İş Kazasının tespiti, İşveren tarafından düzenlenen İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu, işverence düzenlenecek iş kazası tespit tutanağı, kolluk kuvvetlerince olay ile ilgili düzenlenecek tutanak ve tanık ifadeleri değerlendirilerek Kısa Vadeli Sigorta Servisince yapılır.

Bilgi ve konuyla ilgili düzenlenen tutanak ve raporların incelenmesi sonucu ünitelerin kısa vadeli sigorta servislerince başka bir araştırma ve soruşturma yapılıp yapılmadığı aranmaksızın olayın iş kazası olduğuna karar verilebilir. Anılan servisin olayın iş kazası olduğu yönünde karar alma yetkisi olduğu gibi, olayın iş kazası olmadığı yönünde karar alma yetkisi de bulunmaktadır. Servis tarafından olay hakkında alınan “iş kazası değildir” kararına sigortalının itiraz etmesi halinde söz konusu vaka bir kez de Komisyonca incelenir ve Komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyon kararı üzerine sigortalı yargı organlarına başvurabilir.

iş kazası avukatı ankara