İş davalarında dilekçe örneği

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

iş davalarında dilekçe örneği, tıpkı diğer dava dilekçeleri gibi belli bir hakkın devlet eliyle yerine getirilmesini talep etmek için mahkemelere sunulur. Mahkeme tarafların taleplerinden kanuni dayanağa sahip olanların devlet aracılığıyla yerine getirilmesini emreder. Örneğin; işveren, işten ayrılan işçinin hak kazandığı alacaklarını vermekten kaçınıyorsa, bu halde işçi açacağı dava ile hakkı olan alacakları talep edecek ve genellikle iş hukuku uzman avukatı tarafından yapılan dava takibi neticesinde hakkı olan alacağına kavuşabilecektir.

iş davalarında dilekçe örneği, tıpkı diğer hukuk uyuşmazlıklarında olduğu gibi HMK m.119 da gösterilen unsurların bulunması şarttır. Bunlar:

Mahkemenin adı.

2.   Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

3.   Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

4.   Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

5.   Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

6.   Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

7.   İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

8.   Dayanılan hukuki sebepler.

9.   Açık bir şekilde talep sonucu.

10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Bu unsurlardan 1. 5. 6. 7. ve 8. maddelerde yer alanlarında eksiklik bulunuyorsa, hâkim davacı tarafa eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanması halinde dava açılmamış sayılır.

Bu bilgiler ışığında, iş davası dilekçesi :

……….. İş Mahkemesi Sayın Hâkimliği’ne 

Davacı : ……………….. ( T.C. Kimlik No:…………..)

Adres : ……………….

Vekili : Av. Cihan ORHAN

Davalı : ……………….

Adres : ……………….

Konu : İşçi Alacakları

Açıklamalar: Bu kısma davanın genel hatları ve olaylar yazılmalıdır. Hangi hakkın hangi olaya dayandığı açıkça belirtilmelidir.

Hukuki Nedenler: Dayanılan hukuki kaynakların yazılması zorunlu değildir; ancak yazılmaları hâkime yol gösterecektir.

Deliller: Olayları ispatlamak için delil gösterilmesi şarttır; hâkimin ispat edilememiş olaylara dayanılarak hüküm kurmasına olanak yoktur.

Sonuç: Bu kısımda davacı karşı taraftan taleplerini mahkemeye bildirecektir. Örneğin ‘50.000,00 TL’lik işçi alacağının davalıdan ….. faizleriyle alınarak davacıya verilmesini Sayın Mahkemeden talep ederiz.’ gibi.

Bu örnek şablon çerçevesinde yazılan iş davasında dilekçe örneği ile iş mahkemesinde dava açılabilir. Dava dilekçesi, çok önemli olup; davanın seyrini de belirlemektedir. Sonradan eklenmek istenen hususlara, karşı taraf iddianın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı kapsamında olduğundan itiraz edebilir. Dilekçe yazımı, avukatlığın bir zanaata dönüştüğü noktalardandır. Bu nedenle iş davası dilekçesi yazılırken dava açmayı düşünen taraf iş hukukunda uzman avukata danışarak olası hak kayıplarının önüne geçebilir.