270 Saati Aşan Fazla Mesai Haklı Nedenle Fesih

Ankara iş avukatı, Ankara iş hukuku avukatı, İş hukuku avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı tavsiye, Ankara iş davası avukatı, Ankara iş mahkemesi avukatları, Ankara işçi avukatı, Ankara işçi mahkemesi avukatı, Ankara işveren avukatı, Ankara Avukat Arabulucu, İşçi alacakları hesaplama, Ankara işe iade avukatı, Ankara kıdem tazminatı avukatı, Ankara iş kazası avukatı, İs hukuku avukatı Ankara Sincan, İş avukatı Ankara, İş kazası avukatı Ankara, Ankara is mahkeme avukatlari, Ankara iş mahkemesi avukatları, İş davası avukatı Ankara, İşçi avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatları, Ankara iş davaları avukatı, Ankara iş kazası avukatları, Davalarda En İyi Karar İçin

270 saati aşan fazla mesai haklı nedenle fesih ilişkisi çerçevesinde işçi bir yılda 270 saati aşan fazla mesai yapmışsa iş akdini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatı alabilir yönünde Yargıtay karar vermiştir. Fazla mesai, İş Kanunu’nun 41. maddesi ve Fazla Çalışma Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Yönetmelikteki tanıma göre  “Fazla çalışma: İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları ” ifade etmektedir. İş Kanunu’na göre fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.

Yine İş Kanunu’na göreher bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Bu durumda örneğin, işçinin saat ücreti 20 TL ise fazla çalışma olarak yapılan her bir saat için işçiye ödenecek ücret tutarı, normal saat ücreti olan 20 TL`ye % 50 oranda ekleme yapılarak 30 TL olarak ödenecektir.

Yılda 270 saati aşan fazla mesainin olması durumunda işçi, iş akdini haklı sebeple feshedebilir. 270 saati aşan kısım için zamlı ücret ödenmemesi veya hiç ödeme yapılmaması zaten haklı fesih sebebidir. Yargıtay, 270 saati aşan fazla mesainin ücreti ödeniyor olsa da işçinin, yılda 270 saatin üzerinde fazla mesai yaptırılması gerekçesiyle iş akdini feshedebileceğine hükmetmiştir. Nitekim Yargıtay 7. Hukuk Dairesi “Somut olayda, davacı, yıllık yasal sınır olan 270 saatten fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Ücrete, fazla çalışma karşılıklarının dâhil olması ise, peşinen muvafakat niteliğinde olmayıp mahkemece 270 saati aşan çalışmaların varlığının araştırılıp var olduğunun tespiti halinde, davacının fesih hakkının doğduğunu kabul etmek gerekirken, davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.” kararını vererek bu durumu vurgulamıştır.

Özetle Yargıtay’ın yerleşik ve isabetli kararları ile hüküm altına aldığı gibi işçinin senede 270 saati aşan fazla mesaide bulunması halinde işçinin saatlik ücreti yüzde 50 fazlası ile ödeniyor olsa dahi, işçin sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi ve kıdem tazminatına hak kazanması mümkün olabilir. Zira böyle yoğun bir çalışma işçinin Anayasal dinlenme hakkına da aykırıdır.